ไม่มีหมวดหมู่

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานก่อสร้างหลังคาคลุมอัฒจันทร์สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

คลิ๊กเพื่ออ่าน

ยกเลิกประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (การแปรรูปและพัฒนาสินค้าประมง) ต.แหลมใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิ๊กเพื่ออ่าน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ชนิดถุง สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเกตการาม (พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) จำนวน 61 คน ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำเดือนกรกฏาคม – ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิกเพื่ออ่าน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างสะพาน คศล.ข้ามคลองบางเรือหัก หมู่ 6 ตำบลแหลมใหญ่ , หมู่ 5 ตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณจำนวน 10,600,000.-บาท

คลิกเพื่ออ่าน

ส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 18/2565 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565 งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 1 โครงการ

คลิกเพื่ออ่าน

ส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 18/2565 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565 งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 1 โครงการ

คลิกเพื่ออ่าน

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองแม่กลอง (หลวงพ่อบุญมาประชาอุปถัมภ์) วัดสวนแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลลาดใหญ่-คลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

คลิกเพื่ออ่าน