เอกสารประกวดราคา(e-Bidding) และเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ปฏิบัติงานภายในโรงเรียนวัดเกตการาม (พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจัดเตรียมอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรองคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารที่เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล และติดตามผลการปฏิบัติราชการของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำหรับใช้ประจำกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) จำนวน ๑ คัน ตามโครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพด้านการศึกษา งานศาสนา ประเพณี กีฬาและนันทนาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและวัสดุยานพาหนะและขนส่งบางรายการ สำหรับรถบรรทุก (ดีเซล) ยี่ห้อมิตซูบิชิ สีบรอนซ์เงิน หมายเลขทะเบียน บจ- ๗๘๕๔ สส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและวัสดุยานพาหนะและขนส่งบางรายการ สำหรับรถบรรทุก (ดีเซล) ยี่ห้อมิตซูบิชิ สีบรอนซ์เงิน หมายเลขทะเบียน บจ- ๗๘๕๕ สส.