เอกสารประกวดราคา(e-Bidding) และเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลามอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลามอเนกประสงค์บริเวณวัดสาธุชนาราม หมู่ที่ 7 ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายวัดปราโมทย์-วัดแก้วเจริญ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ต.บ้านปราโมทย์ เชื่อมหมู่ที่ 4 ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเจบ้วนฮกตั้ว หมู่ที่ 8 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอรกรีต สายทางเข้าชุมชนบ้ายยี่สาร หมู่ที่ 1,2 บ้านยี่สาร,บ้านคลองบ้านนอก ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟะลท์ติกคอนกรีตสายซอยอุดมทรัพย์หมู่ที่ 3 ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดดาวดึงษ์ หมู่ที่ 6 ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านจัดสรรคลองด่าน – บ้านคลองด่าน หมู่ที่ 8,เชื่อมหมู่ที่ ๒ ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานปรับปรุงยกระดับถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่เกาะฟอกแลนด์ หมู่ที่ 2 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณโรงเจบ้วนฮกตั้ว หมู่ที่ 8 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)