แก้ไขสัญญาจ้าง

การแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำแม่กลอง (หลวงพ่อบุญมาประชาอุปถัมภ์) วัดสวนแก้ว

คลิกเพื่ออ่าน

แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ) ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดสวนแก้วอุทยาน หมู่ที่ 3 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

คลิกเพื่ออ่าน

การแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่1) งานก่อสร้างสะพานทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองวัดใหม่ศรีสุวรรณ หมู่ที่ 4 ตำบลแหลมใหญ่ เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

คลิกเพื่ออ่าน

แก้ไขสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) การคิดค่าปรับตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

คลิ๊กเพื่ออ่าน

แก้ไขสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) งานปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอรกรีตสายบ้านบางตีนเป็ด-บ้านศาลาพักร้อน (สส.ถ.1-0037) หมู่ที่ 10,7,8 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

คลิ๊กเพื่ออ่าน

แก้ไขสัญญาจ้างออกแบบฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 งานจ้างออกแบบ/เขียนแบบ สะพานเดินเท้าข้ามปากคลองแม่กลอง ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

คลิ๊กเพื่ออ่าน