ส่งสำเนาสัญญาจ้างทั่วไป

สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 24/2565 ลงวันที่ 12 กรกฏาคม 2565 งานจ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 1 โครงการ

คลิกเพื่ออ่าน

ส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 22/2565 ลงวันที่ 12 กรกฏาคม 2565 งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 1 โครงการ

คลิกเพื่ออ่าน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านโคกเกตุ บ้านอมรดี หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

คลิกเพื่ออ่าน https://www.skm-pao.go.th/wp2020/wp-conte …

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านโคกเกตุ บ้านอมรดี หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม Read More »

ส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 18/2565 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565 งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 1 โครงการ

คลิกเพื่่ออ่าน

สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่6) ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2565 งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองแม่กลอง (หลวงพ่อบุญมาประชาอุปถัมภ์) วัดสวนแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลลาดใหญ่-คลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

คลิกเพื่ออ่าน

สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวถนนจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้าน ท้ายหาด-บ้านบางนางจีน (สส.ถ.1 – 0041) ตำบลท้ายหาด,ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

คลิกเพื่ออ่าน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ พร้อมนี้ ขอส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในงานราชการกองช่าง จำนวน 25 รายการ

คลิกเพื่ออ่าน