ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ราคากลาง และการรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดแว่นจันทร์ ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านคลองบางกึ่ง – บ้านคลองสวนกลาง (สส.ถ.1 – 0035) หมู่ที่ 10 ต.ท่าคา อ.อัมพวา หมู่ที่ 2 ต.บางกระบือ อ.บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดโบสถ์ หมู่ที่ 5 ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานบริเวณโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564โครงการก่อสร้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดดาวดึงษ์ หมู่ที่ 6 ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดธรรมนิมิต ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดคู้สนามจันทร์ หมู่ที่ 3 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดลาดเป้ง หมู่ที่ 3 ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกบริเวณสวนนายดวงเดือน ตันเอี่ยม ถึงสวนนายเทียมแสง เลิศประเสริฐภากร หมู่ที่ 3,4 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม