การควบคุม กำกับ ดูแล การจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนและคอสะพาน คสล. จำนวน 3 สาย โดยมีรายละเอียด ตามสำเนาสัญญาจ้าง เลขที่ 19/2565 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 กับ บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาน จำกัด เป็นผู้รับจ้าง

คลิกเพื่ออ่าน