e-GP

ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ปฏิบัติงานภายในโรงเรียนวัดเกตการาม (พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ปฏิบัติงานภายในโรงเรียนวัดเกตการาม (พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสี่แยก – บ้านวัดประชา ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำหรับใช้ประจำกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านบางกระบือ – บ้านบางน้อย ตำบลบางกระบือ เชื่อมตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)