สำนักปลัดฯ

 • สมรรถนะหลัก
 • สมรรถนะผู้บริหาร
 • สมรรถนะประจำสายงาน
 • ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • ข้าราชการ (1 ต.ค.63 – 30 ก.ย. 64)   
  • ลูกจ้างประจำ (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
  • พนักงานจ้าง รอบที่ 1 (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64) 
 • ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  • ข้าราชการ รอบที่ 1 ( 1 ต.ค.61 – 31 มี.ค.62)  
  • ข้าราชการ รอบที่ 2 ( 1 เม.ย.62 – 30 ก.ย. 62)  
 • ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  • พนักงานจ้าง รอบที่ 1 ( 1 ต.ค.61 – 31 มี.ค.62)  
  • พนักงานจ้าง รอบที่ 2 ( 1 เม.ย.62 – 30 ก.ย. 62)  
  • แบบประเมินแนบท้ายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อบจ. พ.ศ. 2562
  • แบบประเมินแนบท้ายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อบจ. พ.ศ. 2562
  • แบบประเมินแนบท้ายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
  • คำอธิบายแบบประเมิน
  • ตัวอย่างแบบประเมิน 
  • ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ สำหรับข้าราชการ 
  • ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ สำหรับลูกจ้างประจำ  
  • แบบประเมินข้าราชาการ สำหรับตำแหน่งประเภทตำแหน่งบริหารท้องถิ่นและอำนวยการท้องถิ่น
  •  แบบประเมินข้าราชการ สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการและทั่วไป 
  • แบบประเมินข้าราชการ สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ
  • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีคุณวุฒิ
  • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีทักษะ
  • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไป
  • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำกลุ่มสนับสนุนและกลุ่มช่าง
  • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำที่มีชื่อสายงานเหมือนข้าราการ