กองการเจ้าหน้าที่/โทร.034-715012 ต่อ 125

แบบใบลาต่าง ๆ 

แบบคำขอมีบัตรประจำตัว

 ใบเบิกเงินสวัสดิการ

– หนังสือแต่งตั้งผู้มาประชุมแทน 

แบบแจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรม 

– คำร้องทั่วไป 

แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ