แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี

แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ข้อบัญญัติงบประมาณ

ข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

Projects Completed
projects-icon.png
Happy Clients
heart-icon.png
K+
Lines Of Code
code-lines-icon.png
Awards
award-icon-free-img.png