ผลการดำเนินงาน

ผลงาน

ผลงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานแสดงฐานะการเงิน

รายงานแสดงฐานะการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

Projects Completed
projects-icon.png
Happy Clients
heart-icon.png
K+
Lines Of Code
code-lines-icon.png
Awards
award-icon-free-img.png