รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563
 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ 2562