ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและยกเลิกจัดจ้างโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (การแปรรูปและพัฒนาสินค้าประมง) ต.แหลมใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีคัดเลือก