ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองกก – บ้านดอนสาม หมู่ที่ ๑ ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม เชื่อม หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านประกาศ