คู่มือประชาชน

 • ใบลาพักผ่อน 
 • ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 
 • แบบใบขอยกเลิกวันลา 
 
แบบคำขอมีบัตรประจำตัว 
 • คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ (แบบ บ.จ. 1) 
 • คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญ 
 
ใบเบิกเงินสวัสดิการ 
 • เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานท้องถิ่น (แบบ ร.บ.3) 
 • เกี่ยวกับการศึกษาบุตร (แบบ ก.บ.1) 
 
หนังสือแต่งตั้งผู้มาประชุมแทน  
แบบแจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรม  
คำร้องทั่วไป  

แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ
 
 • แบบตรวจคุณสมบัติของบุคคล-ชง.-ชก 
 • แบบตรวจคุณสมบัติของบุคคล-อส.-ชพ.-ชช. 
 • รูปเล่มผลงาน 
 • แบบให้คะแนนผลงาน 
 • แบบรับผลงาน 
 • แบบปรับปรุงตำแหน่ง 
 • แบบประเมินด้านทักษะ 
 • แบบสัมภาษณ์ 
 • ตัวอย่างคำสั่งต่างๆ 
 • แบบประเมินลักษณะงาน 
 • ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการเลื่อนระดับ