ซื้อบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับใช้ในการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตเลือกตั้งที่ ๑๓ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม (แทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ