จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่มเอกสาร แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ