จ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่งบางรายการ สำหรับเรือกำจัดผักตบชวาและขุดลอกคลอง หมายเลขทะเบียน ตค-๑๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ