จ้างจัดเตรียมอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรองคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารที่เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล และติดตามผลการปฏิบัติราชการของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ