จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (การแปรรูปและพัฒนาสินค้าประมง) ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีคัดเลือก

อ่านประกาศ