กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

 • การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าสำนักปลัดฯ และผู้อำนวยการกองในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม 
 • การทำสัญญาเช่าอาคารศูนย์แสดง และจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)(ชั้นสอง)
 • รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
 • การกำหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
 • แต่งตั้งประธานกรรมการ และเลขานุการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
 • แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
 • ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2562
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
 • สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
 • แก้ไขคำสั่งฯ และแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • ยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์อัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับบุคคลหรือคณะกรรมการสำหรับงานจัดซื้อหรือจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
 • การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าสำนักปลัดฯ และผู้อำนวยการกองในสังกัด
 • การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบอบจ.สมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2561
 • การคัดเลือกและขึ้นบัญชีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2561
 • ค่าเช่าบ้านของราชการส่วนท้องถิ่น
 • การเดินทางไปราชการ
 • หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท. พ.ศ.2559
 • ปรับอัตราค่าเช่าหอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
 • คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
 • ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูข่าวสารของราชการ และสถานที่ให้บริการ