ข้อมูลพื้นฐาน

การบริหารงาน/การดำเนินงาน

การบริหารเงินงบประมาณ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ระบบ e-GP รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม อบจ.

ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (IIT)  ประจำปี 2566

คลิ๊กเพื่อตอบแบบประเมิน

 

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส   (EIT)   ประจำปี 2566

คลิ๊กเพื่อตอบแบบประเมิน


...............................................

ข่าวประชาสัมพันธ์งานบริหารงานบุคคล

ประชาสัมพันธ์เรื่องทั่วไป
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด