ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

จ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและวัสดุยานพาหนะและขนส่งบางรายการ สำหรับเรือกำจัดผักตบชวาและขุดลอกคลอง หมายเลขทะเบียน ตค-๑๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและวัสดุยานพาหนะและขนส่งบางรายการ สำหรับเรือกำจัดผักตบชวาและขุดลอกคลอง หมายเลขทะเบียน ตค-๑๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมเชิงลาดสะพาน สส.ถ.๑-๐๐๑๒ บ้านปากวน-บ้านวรภูมิ หมู่ที่ ๖ ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง และประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับใช้ประจำกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับโครงการการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและวัสดุยานพาหนะและขนส่งบางรายการ สำหรับรถยนต์โดยสาร (ดีเซล) หมายเลข ทะเบียน นข-๕๑๓ สส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาถ่ายเอกสาร และเย็บเล่มเอกสาร เล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง