e-GP

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางตะเคียน -บ้านท่าคา (สส.ถ. ๑-๐๐๒๓) ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดาวโด่ง – บ้านปรก (สส.ถ.๑-๐๐๒๔) ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง เชื่อมตำบลท่าคา อำเภอัมพวา เชื่อมตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายต้นหูกวาง หมู่ที่ ๘, หมู่ที่ ๗ ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายต้นหูกวาง หมู่ที่ ๘, หมู่ที่ ๗ ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเอกชัย – พระราม ๒ (สส.ถ.๑-๐๐๒๙) ตำบลลาดใหญ่ เชื่อมตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายนัดตาว่าย หมู่ ๑๒ เชื่อมถนนสายสมุทรสงคราม -ปากท่อ หมู่ ๑๒ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนบ้านคลองกก หมู่ ๑ ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์วัดโรงธรรม หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์วัดโรงธรรม หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)