แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพาน คสล.ทางเดินเท้าข้ามคลองแพรกทะเล หมู่ ๔ ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลแหลมใหญ่ เชื่อมหมู่ที่ 12 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)