แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกบริเวณสวนนายดวงเดือน ตันเอี่ยม ถึงสวนนายเทียมแสง เลิศประเสริฐภากร หมู่ที่ ๓,๔ ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย สส.ถ.๑๔ – ๐๑๘ (บริเวณสวนนายเทียมแสง เลิศประเสริฐภากร) เชื่อมต่อถนนสายบ้านรางห้าตำลึง) หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน มอบลัด – บ้านบางตีนเป็ด หมู่ที่ ๕ ตำบลแหลมใหญ่ , หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม