แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนบางตีนเป็ด เชื่อมถนนบางช้างตาย หมู่ที่ ๑๐ เชื่อมหมู่ที่ ๗ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกบริเวณสวนนายดวงเดือน ตันเอี่ยม ถึงสวนนายเทียมแสง เลิศประเสริฐภากร หมู่ที่ ๓,๔ ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย สส.ถ.๑๔ – ๐๑๘ (บริเวณสวนนายเทียมแสง เลิศประเสริฐภากร) เชื่อมต่อถนนสายบ้านรางห้าตำลึง) หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม