แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านปากมาบ – บ้านฉู่ฉี่ หมู่ที่ ๘,๔ ตำบลบางแก้ว เชื่อมหมู่ที่ ๓ ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางตีนเป็ด – บ้านศาลาพักร้อน (สส.ถ. ๑ – ๐๐๓๗) หมู่ที่ ๑๐ , ๗ , ๘ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองบุญนาค – บ้านปลายคลองอ้อม (สส.ถ.๑ – ๐๐๓๙) ตำบลบางแค – ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางช้างตาย – บ้านบางตีนเป็ด (สส.ถ. ๑-๐๐๓๖) หมู่ที่ ๕ ตำบลแหลมใหญ่ เชื่อมหมู่ที่ ๗,๑๐ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม