ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหมู่ที่9ต.ท่าคา เชื่อมหมูที่2ต.บางกระบือ