ประกาศเชิญชวน

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง และประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับใช้ประจำกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง