เอกสารประกวดราคา(e-Bidding) และเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการสำนักงานเลขานุการองค์การฯ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ประจำกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจัดสถานที่ใช้ในพิธีบวงสรวงและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง