ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดาวโด่ง – บ้านวัดใหม่ หมู่ที่ ๕ , ๖ ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดาวโด่ง-บ้านวัดใหม่ หมู่ที่ 5,6 ต.คลองเขิน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณวัดเขายี่สาร หมู่ที่ ๑ ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณวัดเขายี่สาร หมู่ที่ 1 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนสายบ้านดอนจั่น-บ้านยี่สาร (สส.ถ.๑-๐๐๒๐) ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง , ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างเหมาซ่อมแซมโรงเรือนคลุมเครื่องแรงดันสำหรับรดน้ำสนามฟุตบอลและถังลมแรงดันพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจัดทำป้ายชื่อ แผ่นอะคริลิค พร้อมติดสติกเกอร์ สำหรับห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง