ประกาศราคากลาง

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนสายบ้านดอนจั่น-บ้านยี่สาร(สส.ถ.1-0020) ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง, ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนบางตีนเป็ด เชื่อมถนนบางช้างตาย หมู่ที่ ๑๐ เชื่อมหมู่ที่ ๗ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนบางตีนเป็ด เชื่อมถนนบางช้างตาย หมู่ที่ ๑๐ เชื่อมหมู่ที่ ๗ ต.บางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม