ประกาศราคากลาง

เผยแพร่ราคากลาง งานปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองบุญนาค-บ้านปลายคลองอ้อม (สส.ถ.1-0039) ต.บางแค , ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยวิธีคัดเลือก

เผยแพร่ราคากลาง งานปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางตีนเป็น-บ้านศาลาพักร้อน (สส.ถ.1-0037) หมู่ที่ 10,7,8 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยวิธีคัดเลือก

ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลทืติกคอนกรีตสายบ้านบางช้างตาย-บ้านบางตีนเป็ด (สส.ถ.1-0036) หมู่ที่ 5 ต.แหลมใหญ่ เชื่อมหมู่ที่ 7,10 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองบางเรือหัก (ข้างบ้านผู้ใหญ่หมู่ที่ ๘) บริเวณหมู่ที่ ๘ เชื่อมหมู่ที่ ๗ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)