ส่งสำเนาสัญญาจ้างทั่วไป

สัญญาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านปราโมทย์-วัดแก้วเจริญ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ต.บ้านปราโมทย์ เชื่อมหมู่ที่ 4 ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม