ส่งสำเนาสัญญาจ้างทั่วไป

สัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบังปืน-บ้านสุนัขหอน(สส.ถ.๑-๐๐๒๖) หมู่ที่ ๑ เชื่อมหมู่ที่ ๖ ต.นางตะเคียน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

การแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดบางน้อยหมู่ที่ 4 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม