รายงานผลการประกวดราคาจ้าง

การเปิดเผยราคากลางเเละการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่5 ต.เเหลมใหญ่ เชื่อมหมู่ 12 ต.บางขันเเตก อ.เมือง