ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงานศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 ต.แหลมใหญ่ เชื่อมหมู่ที่ 12 ต.บางขนแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านมอบลัด-บ้านบางตีนเป็ด ม.5 ต.แหลมใหญ่,ม. 10 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม