ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการยกระดับถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมขยายสะพาน คสล. สายวัดคลองโคน หมู่ที่ 2 ต.คลองโคน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองบุญนาค-บ้านปลายคลองอ้อม (สส.ถ.1-0039) ต.บางแค-ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางตีนเป็ด-บ้านศาลาพักร้อน (สส.ถ.1-0037) ม.ที่ 10,7,8 ต.บางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (การแรรูปและพัฒนาสินค้าประมง) ต.แหลมใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลทืติกคอนกรีตสายบ้านต้นลำแพน-บ้านเขายี่สาร หมู่ที่ 3,1 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านปากมาบ-บ้านฉู่ฉี่ หมู่ที่ 8,4 ต.บางแก้ว เชื่อม หมู่ที่ 3 ต.บางจะเกร็ง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางช้างตาย-บ้านบางตีนเป็ด (สส.ถ.1-0036) หมู่ที่ 5 ต.แหลมใหญ่ เชื่อมหมู่ที่ 7,10 ต.บางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))