ส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง ซ่อมแซม/ปรับปรุง/ต่อเติมโรงเรียนวัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม