สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๔