ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบแขวนขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง