Day: 24 สิงหาคม 2020

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ2564