ส่งข้อมูลการประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล.บริเวณบ้านนายจรูญ โสภี เเละบ้านนายบรรจง คุ้มทิพย์หมู่ที่ 4 ต.ดอนมะโนรา