ส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง ซ่อมแซม/ปรับปรุง/ต่อเติมโรงเรียนวัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

การประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นและออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่อนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน-จัน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ในพื้นที่อนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน-จัน

การประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นและออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่อนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน-จัน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ในพื้นที่อนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน-จัน