ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองตาตั๋น หมู่ที่ ๕ ตำบลแควอ้อม เชื่อมหมู่ที่ ๖ ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดาวดึงส์-ท่าคา หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสวนลิ้นจี่ หมู่ที่ ๓ เชื่อม หมู่ที่ ๗ ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที เชื่อมหมู่ที่ ๑ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างซ่อมและเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะสำหรับรถชมวิว จำนวนผู้โดยสาร ๓๕ ที่นั่ง ๖ ล้อ จำนวน ๓ คัน (คันที่ ๑,๓,๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมและเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะสำหรับรถชมวิว จำนวนผู้โดยสาร ๓๕ ที่นั่ง ๖ ล้อ คันที่ ๒ เลขรหัสพัสดุ ๐๒๖-๕๗-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันและการลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ จำนวน ๒ ป้าย

จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพันข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เลขที่ ๒๐/๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง