มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)