• ประเภทบริหารท้องถิ่น
  • นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง)
 • ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
  • นักบริหารงานนทั่วไป(ต้น-สูง)
  • นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง)
  • นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง)
  • นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ต้น-สูง)
  • นักบริหารงานสวัสดิการสังคม(ต้น-สูง)
  • นักบริหารงานประปา(ต้น-สูง)
  • นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง)
  • นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล(ต้น-สูง)
  • นักบริหารงานการเกษตร(ต้น-สูง)
 •  ประเภทวิชาการ
  • นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
  • นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
  • นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • นักวิชาการพาณิชย์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
  • นักประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • นักพัฒนาการท่องเที่ยว(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • นักวิเทศสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
  • นักวิชาการเกษตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • นักวิชาการสวนสาธารณะ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • นักวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • นักวิชาการสาธาณสุข(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • พยาบาลวิชาชีพ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • นักกายภาพบำบัด(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • นักอาชีวบำบัด(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
  • แพทย์แผนไทย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
  • นักวิชาการสุขาภิบาล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • นักโภชนาการ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • นักเทคนิคการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • นักรังสีการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • เภสัชกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • ทันตแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • นายสัตวแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • นายแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • วิศวกรโยธา
  • สถาปนิก
  • นักผังเมือง
  • วิศวกรเครื่องกล
  • วิศวกรไฟฟ้า
  • วิศวกรสุขาภิบาล
  • นักจัดการงานช่าง
  • นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • นักสังคมสงเคราะห์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • บรรณารักษ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
  • นักวิชาการวัฒนธรรม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • นักสันทนาการ(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
  • นักพัฒนาการกีฬา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • ภัณฑารักษ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • นักจัดการงานเทศกิจ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
 • ประเภททั่วไป
  • จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  • จพง.ทะเบียน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 
  • จพง.เวชสถิติ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 
  • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
  • เจ้าพนักงานการคลัง 
  • เจ้าพนักงานพัสดุ 
  • เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
  • จพง.ประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 
  • จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 
  • จพง.การเกษตร(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 
  • จพง.ประมง(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 
  • จพง.สัตวบาล 
  • จพง.สวนสาธารณะ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 
  • จพง.วิทยาศาสตร์ 
  • จพง.สาธารณสุขชุมชน 
  • พยาบาลเทคนิค 
  • จพง.เวชกรรมฟื้นฟู 
  • จพง.สุขาภิบาล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 
  • โภชนาการ  จพง.รังสีการแพทย์ 
  • จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
  • เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 
  • เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 
  • สัตวแพทย์  นายช่างโยธา 
  • นายช่างเขียนแบบ 
  • นายช่างสำรวจ 
  • นายช่างผังเมือง 
  • นายช่างเครื่องกล 
  • นายช่างไฟฟ้า 
  • เจ้าพนักงานประปา 
  • นายช่างศิลป์ 
  • นายช่างภาพ 
  • จพง.พัฒนาชุมชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 
  • จพง.ห้องสมุด(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) 
  • จพง.ศูนย์เยาวชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 
  • จพง.เทศกิจ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 
  • จพง.ป้องกัน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 
 • บัญชีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการอบจ.
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *