ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเอกชัย – พระราม ๒ (สส.ถ.๑-๐๐๒๙) ตำบลลาดใหญ่ เชื่อมตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายนัดตาว่าย หมู่ ๑๒ เชื่อมถนนสายสมุทรสงคราม -ปากท่อ หมู่ ๑๒ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)