ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายต้นหูกวาง หมู่ที่ ๘, หมู่ที่ ๗ ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างเหมาซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดาวโด่ง – บ้านปรก (สส.ถ ๑ – ๐๐๓๔) ตำบลคลองเขิน เชื่อม ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม และ จ้างเหมาซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนางตะเคียน หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม (๒ สายทาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง