จ้างเหมาซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดอมรดี – บ้านเหมืองใหม่ (สส. ถ ๑ – ๐๐๑๓) ตำบลบางนางลี่, ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางตะเคียน -บ้านท่าคา (สส.ถ. ๑-๐๐๒๓) ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองเม็ง – บ้านดอนมะโนรา (สส.ถ.๑ – ๐๐๑๑) ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณวัดบางพลับ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดาวโด่ง – บ้านปรก (สส.ถ.๑-๐๐๒๔) ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง เชื่อมตำบลท่าคา อำเภอัมพวา เชื่อมตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายต้นหูกวาง หมู่ที่ ๘, หมู่ที่ ๗ ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)