หน่วยตรวจสอบภายใน

  • โครงสร้างและอัตรากำลัง
  • บุคลากร
  • แผนการตรวจสอบภายใน
  • กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
  • คู่มือการปฏิบัติงาน
  • การประเมินความเสี่ยง
  • กฎบัตรการตรวจสอบภายใน   
  • กฎบัตรการตรวสอบภายใน (ทบทวน ปี 2562)