สำนักปลัดฯ

 • สมรรถนะหลัก
 • สมรรถนะผู้บริหาร
 • สมรรถนะประจำสายงาน
 • ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  • รอบที่ 1 ( 1 ต.ค.61 – 31 มี.ค.62)
  • รอบที่ 2 ( 1 เม.ย.62 – 30 ก.ย. 62)
 • ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  • รอบที่ 1 ( 1 ต.ค.61 – 31 มี.ค.62)
  • รอบที่ 2 ( 1 เม.ย.62 – 30 ก.ย. 62)
  • แบบประเมินแนบท้ายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อบจ. พ.ศ. 2562
  • แบบประเมินแนบท้ายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อบจ. พ.ศ. 2562
  • แบบประเมินแนบท้ายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
  • คำอธิบายแบบประเมิน
  • แบบประเมินข้าราชการประเภททั่วไปและวิชาการ
  • แบบประเมินข้าราชการประเภทอำนวยการท้องถิ่นและบริหารท้องถิ่น
   แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีคุณวุฒิ
  • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีทักษะ
  • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไป
  • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำกลุ่มสนับสนุนและกลุ่มช่าง
  • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำที่มีชื่อสายงานเหมือนข้าราการ