วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม