รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ 2563


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ 2562