รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง

การควบคุม กำกับ ดูแล การจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2563

การควบคุม กำกับ ดูแล การจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2562

การควบคุม กำกับ ดูแล การจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดสมุทรสงคราม

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน