กองกิจการสภาฯ

    • การรับลงทะเบียนองคืกรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา

1.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  2.กำหนดการลงทะเบียนขององค์กร  

  • ประกาศจากกองกิจฯ